SONG TÚ, N. .; NGUYỄN PHƯƠNG LINH, H. .; THÚY LÊ, Đỗ . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG VITAMIN D Ở TRẺ 11-14 TUỔI, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3737. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3737. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.