VĂN ĐĂNG, N. .; THỊ THU NHUNG, N. .; THỊ HẰNG, N.; VĂN QUẢNG, . L. .; VĂN TỜ, T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SỬ DỤNG KỸ THUẬT VMAT UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3743. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3743. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.