VĂN ĐĂNG, N. .; THỊ THU NHUNG, N. .; THỊ HẰNG, N. .; VĂN QUẢNG, L. .; VĂN TỜ, T. . MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B VÀ KIỂM CHUẨN KẾ HOẠCH XẠ TRỊ VMAT TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3758. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3758. Acesso em: 7 tháng 2. 2023.