ĐÌNH LUYẾN, L. .; XUÂN TÀI, B.; THỊ THU HƯỜNG, N. .; THỊ NGỌC ANH, Đàm . KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3759. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3759. Acesso em: 9 tháng 2. 2023.