VĂN DŨNG, T. .; CẢNH BÌNH, N. .; DOÃN KỲ, T. .; MINH NGỌC QUANG, P. .; THỊ NGÀ, Đinh . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG LOẠN SẢN VÀ UNG THƯ DẠ DÀY SỚM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT TÁCH HẠ NIÊM MẠC QUA NỘI SOI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3760. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3760. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.