Thị Thu Hà B. .; MINH TUẤN, V. . KẾT CỤC THAI KỲ CÁC TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3764. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3764. Acesso em: 7 tháng 2. 2023.