THỊ DIỆN, V. .; THỊ THU HƯƠNG, Đinh .; ĐỨC CƯỜNG, L. .; THỊ THANH TRUNG, N. . THỰC TRẠNG SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI Ở CÔNG NHÂN MAY MẶC TỈNH THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3765. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3765. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.