PHƯƠNG ANH, Đặng; THỊ THU THỦY, P. .; TẤN, Đỗ . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BẰNG LASER VI XUNG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3766. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3766. Acesso em: 7 tháng 2. 2023.