NGỌC VĨNH YÊN, N. .; QUÝ CHÂU, N. .; VĂN GIÁP, V. . MÔ HÌNH ACCEPT – HƯỚNG ĐI MỚI TRONG DỰ BÁO ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3770. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3770. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.