SONG TÚ, N.; HỒNG TRƯỜNG, N. .; VĂN PHƯƠNG, H. . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM Ở HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TẠI MỘT TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3776. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3776. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.