THÀNH CHƠN, N. . CẮT XƯƠNG CHỈNH TRỤC ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA VẸO TRONG KHỚP GỐI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3779. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3779. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.