THANH HÀ TUẤN, N. . NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ANDROGEN CỦA CHẾ PHẨM FERTIL PRO FOR MEN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3780. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3780. Acesso em: 27 tháng 1. 2023.