THỊ DUNG, V. .; ĐÌNH ÂU, H. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ NIỆU ĐẠO NỮ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ KHI GẮNG SỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 520, n. 1A, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v520i1.3781. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3781. Acesso em: 23 tháng 3. 2023.