ĐẶNG , Q. Ái. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠO HÌNH THỰC QUẢN BẰNG TOÀN BỘ DẠ DÀY TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4600. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4600. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.