NGUYỄN, H. L. .; NGUYỄN, V. D. .; TRẦN , X. P. .; NGUYỄN, V. K. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U HỖN HỢP TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI CÓ BẢO TỒN THẦN KINH MẶT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4602. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4602. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.