TRẦN , Đình H. .; NGÔ , T. H. . KẾT QUẢ GHÉP DA ĐẦU MẢNH MỎNG TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG BỎNG SÂU Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN BỎNG QUỐC GIA LÊ HỮU TRÁC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4605. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4605. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.