CAO, B. N. .; PHẠM , T. M. P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NẤM THÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4609. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4609. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.