TRẦN , K. S. .; NGÔ , H. T. .; TRẦN , Đặng Đăng K. .; NGUYỄN, T. D. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT CAO ĐỘ BẰNG ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4611. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4611. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.