VŨ , T. H. .; NGUYỄN, H. V. .; TRẦN , T. H. T. .; LUYỆN , T. T. N.; ĐOÀN, T. K. P.; LƯƠNG, T. L. A. .; NGUYỄN, H. B. .; TRẦN , Đức P. .; NGUYỄN, N. H. . NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4613. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4613. Acesso em: 11 tháng 12. 2023.