NGUYỄN, T. T. L. .; HOÀNG, T. H. .; MA, V. H. .; HÀ , V. T. .; NGUYỄN, H. V. . TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4616. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4616. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.