ĐỖ, Đức T.; PHẠM , N. T. .; ĐINH , C. T. .; TRẦN , M. A. .; NGUYỄN, T. N.; NGUYỄN, Đức T. . NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4618. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4618. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.