LÊ, N. L. .; TRẦN , V. V. . NGHIÊN CỨU INVITRO ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA NANO BERBERINE LÊN NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4621. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4621. Acesso em: 1 tháng 3. 2024.