ĐỖ, T. .; VŨ, C. N. .; NGUYỄN, Đình N. . MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO-IOL KẾT HỢP MỞ GÓC TIỀN PHÒNG ÁP DỤNG CÔNG THỨC BARRETT UNIVERSAL II. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4622. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4622. Acesso em: 27 tháng 3. 2023.