TRẦN , T. T. .; PHAN, T. D. . HIỆU QUẢ CẢI THIỆN THỊ LỰC SAU ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4623. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4623. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.