LÊ, T. Đức .; PHẠM , T. D. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỐNG THÊM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHÁC ĐỒ PACLITAXEL TRONG UNG THƯ VÚ TÁI PHÁT DI CĂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4625. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4625. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.