TRÌNH , V. T. .; NGUYỄN, V. H. .; NGUYỄN, V. P. .; NGUYỄN, T. T. .; LÊ, V. C. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN MỘT BÀN TAY BẰNG VẠT LIÊN CỐT MU TAY THỨ NHẤT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4627. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4627. Acesso em: 24 tháng 3. 2023.