HOÀNG, Đình Âu; DOÃN, V. N. . VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ U XƠ TỬ CUNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4628. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4628. Acesso em: 2 tháng 10. 2023.