ĐẶNG , K. V. .; NGUYỄN, V. H. .; NGUYỄN, V. P. .; NGUYỄN, T. T. .; LÊ, V. C. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT CÁNH QUẠT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4630. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4630. Acesso em: 27 tháng 3. 2023.