NGUYỄN, Q. B. .; KHỔNG , T. V. . NHẬN XÉT CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4631. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4631. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.