TRƯƠNG, V. Đạt; ĐOÀN , T. H. T. .; DƯƠNG, H. L. .; PHAN , N. H. B.; TRẦN , Q. A. .; BÙI , V. N. .; DƯƠNG , V. T. .; DƯƠNG, T. T. H. . CHỈ SỐ HẠNH PHÚC WHO-5 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID 19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT KHẢO SÁT CẮT NGANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4632. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4632. Acesso em: 27 tháng 3. 2023.