PHẠM , T. Q. .; NGUYỄN, N. A. .; LÊ, T. T. X. .; TẠ , T. K. N. .; NGUYỄN, T. T. .; NGUYỄN, Q. D. .; PHAN , T. M. H. .; NGUYỄN, T. Q. .; ĐÀM, N. A. . KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4634. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4634. Acesso em: 23 tháng 3. 2023.