LÊ, T. M. P. .; ĐỖ, T. T. H. . KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG Ở XÃ LA SƠN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4637. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4637. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.