NGUYỄN, H. H. .; NGÔ , H. S. .; TRẦN , T. H. .; TRẦN , N. P. A. .; DƯƠNG, T. H. . TẠO HÌNH ÂM ĐẠO BẰNG VẠT ĐẠI TRÀNG XÍCH MA CÓ CUỐNG MẠCH NUÔI KẾT HỢP NỘI SOI HỖ TRỢ: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ NHÌN LẠI Y VĂN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4641. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4641. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.