TRẦN , K. S. .; LẠI , T. T. .; NGÔ, H. T. .; TRẦN, Đặng Đăng K. .; PHẠM , T. M. .; TRẦN , T. B. P. .; ĐOÀN , T. T. N. .; NGUYỄN, T. K. . NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4642. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4642. Acesso em: 21 tháng 3. 2023.