LÊ, B. T. G.; NGUYỄN, Q. H. .; NGUYỄN, N. K. . DỊCH THUẬT VÀ THẨM ĐỊNH BỘ CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC BỆNH HEN PHẾ QUẢN CỦA BỆNH NHÂN – PAKQ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4645. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4645. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.