PHẠM , T. H. .; NGUYỄN, T. H. .; THÂN , T. N. .; BÙI , V. C. .; PHẠM , V. T. . PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TỈNH KIÊN GIANG BA NĂM, 2018 ĐẾN 2020. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4646. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4646. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.