ĐỖ, Đức T. .; PHẠM , N. T. .; ĐINH , C. T. .; NGUYỄN, Đức T. .; NGUYỄN, T. P. N. . NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4648. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4648. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.