PHẠM , H. K. .; DƯƠNG , Q. H.; NGUYỄN, Q. D. .; TRẦN , T. H. T. .; VŨ , V. K. . NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CAGPAI CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4649. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4649. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.