LÊ, N. L. .; TRẦN , V. V. . ẢNH HƯỞNG IN VITRO CỦA NANO BERBERINE LÊN SỰ CO GEL COLLAGEN CỦA NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4651. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4651. Acesso em: 21 tháng 3. 2023.