TRẦN , T. T.; PHAN , T. D. . TỒN DƯ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4653. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4653. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.