HỒ, T. P.; NGUYỄN, Đức D. .; HOÀNG, V. T. .; NGUYỄN, Đình S. H. .; PHẠM , H. V. .; NGUYỄN, T. T. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN VỚI KIỂU GEN HBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4654. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4654. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.