LÊ, T. Đức .; BÙI , T. L. . ĐẶC ĐIÊM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TỤY GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN, DI CĂN TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4655. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4655. Acesso em: 1 tháng 10. 2023.