HOÀNG, Đình Âu; DOÃN, V. N. . VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG BẨM SINH TÚI TINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 524, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v524i1A.4657. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4657. Acesso em: 24 tháng 6. 2024.