ĐỖ, T. T. H. .; PHẠM , T. Y. .; NGUYỄN, V. Đàn . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5274. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5274. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.