HOÀNG , Đình Âu .; VƯƠNG , T. H. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA SINH THIẾT MÀNG HOẠT DỊCH DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH LÝ KHỚP HÁNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5277. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5277. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.