NGUYỄN, T. L. T. .; LÊ , T. H. A. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VẢY NẾN THÔNG THƯỜNG BẰNG CHIẾU TIA CỰC TÍM B DẢI HẸP (NBUVB). Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5278. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5278. Acesso em: 2 tháng 12. 2023.