NGUYỄN, T. H. .; ĐỖ, T. T. .; LƯU , Q. T. . GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ SỎI ĐƯỜNG MẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ MẶT PHẲNG CƠ DỰNG SỐNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5279. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5279. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.