ĐINH , V. H. .; HOÀNG, T. H. .; ĐỖ, X. T. .; NGUYỄN, V. L. .; BẠCH , T. M. H. .; HUỲNH , N. L. .; PHẠM , T. T. .; CAO, V. H. .; NGUYỄN, T. Định . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ FT3, FT4, TSH HUYẾT TƯƠNG VÀ HÌNH THÁI TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC TÁI PHÁT CƠN HƯNG CẢM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5282. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5282. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.