ĐỒNG , B. H. .; TRẦN, Đỗ H. .; NGUYỄN, T. Đạt .; THIỀU , V. Đường .; ĐỖ, V. M. . NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRONG ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5289. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5289. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.