HỒ , N. D. .; ĐẶNG , X. T. .; HỒ , M. A. . ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG MEN GAN BẰNG BIBISO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 526, n. 1A, 2023. DOI: 10.51298/vmj.v526i1A.5293. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/5293. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.